W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, („RODO”), Administrator serwisu OSHARE News, dostępnego w domenie www.osharenews.pl („Serwis”) informuje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

 1. Polityka Prywatności
 1. Polityka Prywatności określa podstawowe zasady oraz cele i sposoby w zakresie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych podczas korzystania przez nich z Usług dostępnych na Serwisu, wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Korzystanie z usług Serwisu jest możliwe jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu wraz z załącznikami, Polityki Prywatności oraz ich akceptacji.
 3. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu będących osobami fizycznymi jest OSHARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy Al. Floriana Kobylińskiego 13 lok. 312, 09-400 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773447, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7743245671, REGON: 382640717  („Administrator”).  
 4. Administrator oświadcza, iż środki techniczne i organizacyjne stosowane w toku przetwarzania danych odpowiadają najwyższym rynkowym standardom, spełniając wymogi przepisów prawa, których celem jest zabezpieczenie zgromadzonych danych osobowych przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz się kontaktować z inspektorem ochrony danych przez e-mail: redakcja@osharenews.pl.
 6. Jeśli niniejsza Polityka Prywatności nie stanowi inaczej, określenia pisane wielką literą mają to samo znaczenie, które nadano im w Regulaminie Korzystania z Serwisu OSHARE News.

2. Dane osobowe

 1. Dane osobowe są to informacje identyfikujące lub pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób bezpośredni lub pośredni jak np. imię i nazwisko, identyfikatory, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń, lokalizator lub nr telefonu komórkowego.
 2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkowników Serwisu w postaci: imion, nazwisk, pseudonimów, wizerunku, dat urodzenia, adresów e-mail, adresów korespondencyjnych, adresów mediów społecznościowych („Dane Osobowe”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych oznacza operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany jak np. ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, przeglądanie, pobieranie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Przetwarzanie Danych Osobowych będzie polegało na ich gromadzeniu, przeglądaniu, kopiowaniu oraz udostępnianiu innym użytkownikom w razie związanym z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. Przetwarzanie Danych Osobowych wymagane jest w związku z korzystaniem przez użytkowników z usług Serwisu, a w szczególności utworzeniem konta i podania danych profilowych oraz komunikacji z Autorami i umożliwienia im publikacji swoich treści w Serwisie, co wymaga podania informacji identyfikujących.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności:
  a) założenie i zarządzanie kontem Użytkownika
  b) rozwiązywanie problemów technicznych,
  c) obsługa zgłoszeń i reklamacji,
  d) analizowanie i udoskonalanie Usług,
  e) dostosowywanie Usług do potrzeb Użytkowników,
  f) obsługa kampanii marketingowych,
  g) zapewniania bezpieczeństwa Usług,
  h) zapewnienia przestrzegania Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. W zależności od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody, podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Usługodawcę bezpłatnego Newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104). Usługodawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu pośredniego i bezpośredniego świadczonych przez siebie usług, usług podmiotów powiązanych kapitałowo i współpracujących z Usługodawcą.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest przede wszystkim zgoda wyrażona przez użytkownika przy rejestracji lub niezbędność do wykonania ewentualnej umowy zawartej z użytkownikiem (Autorem), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, co nie czyni szwanku postanowieniom następującym.
 4. W zakresie marketingu produktów i usług Usługodawcy, usług podmiotów powiązanych kapitałowo i współpracujących z Usługodawcą, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych oraz wykonywanie pomiarów statystycznych – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit f lub a RODO),
 5. Co do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych, wykazanie przez Administratora przestrzegania przepisów prawa, w tym RODO, a w szczególności ust. 1 art. 5 RODO, archiwizacja danych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 6. Co do prowadzenia postępowań administracyjnych, sądowych, mediacyjnych lub arbitrażowych (art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO),

4. Obowiązek podania danych osobowych Administratorowi

 1. Podawanie danych osobowych przez użytkowników na użytek Serwisu jest dobrowolne.
 2. Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych stanowi przeszkodę do założenia konta użytkownika i może stanowić przeszkodę do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu.

5. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych

 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym podmiotom, w tym zaufanym partnerom w celu podniesienia jakości świadczonych usług, jak i umożliwienia skorzystania przez Użytkowników z nowych, dodatkowych usług lub reklam oferowanych przez lub za pośrednictwem Serwisu.

6. Okresy przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania:
  a) w zakresie zgody udzielonej przy rejestracji w Serwisie, do czasu usunięcia konta w Serwisie albo cofnięcia tej zgody, co spowoduje usunięcie Konta,
  b) w zakresie marketingu produktów i usług administratora, w tym analizowania i profilowania danych oraz wykonywania pomiarów statystycznych do czasu wniesienia przez użytkownika skutecznego sprzeciwu,
  c) w zakresie marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, w tym analizowania i profilowania danych do czasu wycofania przez Użytkownika zgody,
  d) w razie zawarcia umowy pomiędzy Administratorem i użytkownikiem, przez okres do zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 2. Po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu, Administrator będzie przetwarzać wyłącznie te dane osobowe:
  a) które są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu,
  b) dla których Użytkownik wyraził zgodę,
  c) w innych przypadkach dopuszczonych przez przepisy prawa.

7. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą w zakresie przetwarzania danych

 1. Administrator zapewnia Użytkownikom prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorach danych, które jego dotyczą, a zwłaszcza prawo do:
  a) uzyskania informacji o zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
  b) uzyskania informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
  c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane osobowe Użytkownika, przewidywanego okres czasu przetwarzania danych osobowych lub wskazania kryteriów na podstawie których można określić przewidywany okres przetwarzania tych danych oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe dotyczące Użytkownika, chyba że Administrator jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 2. Usługodawca zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z powyższym poza wyżej wskazanymi prawami Użytkownikom przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy są nieprawidłowe,
  3) prawo do żądania uzupełnienia danych osobowych, gdy są niekompletne,
  4) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) osoba, które dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania z obowiązku prawnego przewidzianego w któremu podlega Administrator.
  5) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
  a) osoba, które dane dotyczą, kwestionuje prawdziwość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, w zamian żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  e) Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.
  6) prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy:
  a) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
  b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
  c) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
  7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
  a) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  b) w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  c) Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies, co w niektórych przypadkach może zająć nawet do 48 godzin.
  d) W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym jak dane osobowe są chronione lub kontroli przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się na piśmie przesyłką poleconą wysłaną na adres ul. Kościuszki 1/206, 09-402 Płock lub elektronicznie pod adresem email: redakcja@osharenews.pl
  8) Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
  9) Administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
  10) Informacje oraz komunikacja i działania są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
  11) Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może żądać dodatkowych informacji niezbędnych w celu potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
  12) Administrator może odmówić podjęcia działań w odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, w dwóch przypadkach:
  a) jeśli mają one ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, lub
  b) jeżeli administrator dokonuje przetwarzania niewymagającego identyfikacji i wykaże, iż nie jest w stanie zidentyfikować występującej z takim żądaniem osoby.

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. W zakresie, w jakim Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Aby wycofać zgodę wyślij prośbę na adres: redakcja@osharenews.pl

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.