1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania serwisu OSHARE News umieszczonego w domenie www.osharenews.pl (dalej: „Serwis”), w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).
 2. Wydawcą Serwisu jest OSHARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy Al. Floriana Kobylińskiego 13 lok. 312, 09-400 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773447, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7743245671, REGON: 382640717.
 3. Korzystanie z portalu i przeglądanie stron jest bezpłatne.
 4. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone serwisie były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich wykorzystania.
 5. Zamieszczone w serwisie informacje, teksty, artykuły oraz wszystkie dane nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody OSHARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 6. Przedruki tekstów dostępnych w archiwum portalu wymagają uprzedniego uzyskania uprawnień licencyjnych. W przypadku zainteresowania przedrukiem, konieczne jest nabycie licencji poprzez złożenie zapytania na adres redakcja@osharenews.pl. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonania indywidualnej wyceny tekstu.
 7. Nabycie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na jednorazowe opublikowanie tekstu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, natomiast nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu.
 8. Nabycie licencji uprawnia Licencjobiorcę do publikacji tekstu w formie elektronicznej, wyłącznie na własnej, ogólnodostępnej stronie internetowej, bez prawa udzielania sublicencji. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do udostępniania tekstu osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek formie. W szczególności niedozwolona jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne tekstu, niezależnie od sposobu i formy.
 9. Tekst opublikowany na podstawie nabytej licencji powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor jest wskazany w tekście źródłowym), nazwą portalu, datą oryginalnej publikacji oraz aktywnym linkiem do tekstu źródłowego w portalu.
 10. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem korzystanie z tekstów wymaga udzielenia przez Wydawcę portalu odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie stosownej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Wydawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.
 11. W przypadku przesyłania do Wydawcy materiałów takich jak np. artykuły, znaki graficzne, zdjęcia etc., Autor oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych utworów oraz, że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Autor ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 12. Autor udziela Wydawcy na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika serwisie OSHARE News w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
 13. Wydawca zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Wydawcy oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.